Brukervilkår

Brukervilkår

 1. Innledning Nedenstående brukervilkår gjelder for, og regulerer, all bruk, alt innhold og samtlige tjenester tilbudt gjennom JYB på så vel mobilapplikasjon som webtjenesten.Brukervilkårene ble sist oppdatert 01.05.2016.I tillegg til og inkorporert i brukervilkårene følger JYBs personvernpolicy samt cookie-policy. Dersom du ønsker å registrere en konto for tjenesten anmodes det om at du nøye leser og gjennomgår Brukervilkårene.Brukervilkårene er å anse som en elektronisk kontrakt som etablerer de rettslige rammene for bruken av tjenesten. Ved å krysse av i feltet «Jeg bekrefter at jeg har lest og aksepterer Brukervilkårene og retningslinjene for personvern for JYB» og feltet «Jeg bekrefter at jeg er over 18 år» vil registreringen av din konto bli gjennomført og kontraktsforholdet etablert. Du vil da samtykke til å være forpliktet til å overholde og følge de vilkår og retningslinjer som følger av herværende Brukervilkår. Avkrysning som nevnt ovenfor vil videre innebære at det garanteres at du har kompetanse (rettslig handleevne) og myndighet til å inngå denne kontrakt.Samtykke kan til enhver tid trekkes tilbake ved oppsigelse/avvikling av din konto. For nærmere redegjørelse vedrørende fremgangsmåte vises det til pkt. 7 «Oppsigelse».

  Herværende vilkår kan til enhver tid modifiseres ut i fra behov og/eller endringer i gjeldende lover og forskrifter. Endringene vil tre i kraft fra det tidspunkt disse er publisert på webtjenesten eller mobilapplikasjonen. Endringene anses å være opplyst så snart disse er publisert.

 2. Registrering/etablering av konto 
  2.1. Vilkår for registrering Registrering og etablering av konto hos JYB er kostnadsfritt for Bruker. Eventuelle tilleggstjenester i form av betalingstjenester kan bestilles separat gjennom den etablerte konto etter hvert som oppgraderinger og utvidelser finner sted.For å kunne registrere en konto må Bruker akseptere JYBs brukervilkår, personvernpolicy og cookie-policy. Videre må samtlige obligatoriske felter i registreringsskjemaet være avkrysset. For at konto skal bli endelig registrert må Bruker i forbindelse med registrering minst oppgi følgende informasjon:

  • Navn
  • Bostedsland
  • Postnummer
  • Rolle (arbeidsgiver/arbeidstaker)
  • E-postadresse
  • Brukernavn
  • Passord

  Annen relevant informasjon slik som CV o.l. står Bruker fritt til å opplyse om. Kontoinformasjon kan til enhver tid endres eller utfylles etter Brukers eget ønske.

  Bruker er alene ansvarlig for å holde brukernavn og passord konfidensielt. Bruker er likeledes alene ansvarlig for alle aktiviteter og all bruk som gjennomføres under vedkommende sitt brukernavn og passord. JYB kan ikke holdes ansvarlig bruk, handlinger eller uttalelser utført av andre enn den registrerte brukeren uavhengig av om tilgangen til Brukers konto er rettmessig eller urettmessig. Bruker samtykker ved sin aksept av Brukervilkårene til at han/hun ved mistanke eller kunnskap om misbruk av konto umiddelbart skal kontakte JYB.

  JYB kan verken rettmessig eller teknisk kontrollere identitet eller oppgitte opplysninger til registrerte Brukere. JYB kan således ikke ta ansvar for at opplysninger som fremkommer og som deles med andre brukere er korrekte.

 3. Vilkår for bruk av tjenesten
  3.1. Generelle vilkår Bruker forplikter seg til å bruke tjenesten til dets intenderte formål.3.2. Forpliktelser for JYBJYB forplikter seg til å tilby tjenester som beskrevet i elektronisk form tilpasset så vel mobilapplikasjonen JYB og webtjenesten www.jyb.no. Herunder skal JYB legge til rette for at Brukerne trygt skal kunne anvende tjenesten til presentasjon av profiler opprettet på vedkommende konto samt formidling av relevant informasjon i henhold til tjenestens formål. JYB skal arbeide for å levere infrastrukturen og de nødvendige teknologiske ressursene for å kunne tilby høykvalitets service til Brukerne.Tjenesten skal legge til rette for konstruktiv og positiv kontakt mellom Brukerne i forbindelse med jobbsøk, relasjonsbygging og headhunting. JYB er en portal for kontakt mellom Brukerne. JYB kan der i mot ikke ta ansvar for etablering av kontakt utover den som etableres og foregår gjennom tjenesten. JYB er heller ikke ansvarlig for Brukeres adferd i forbindelse med bruken av tjenesten eller adferd i forbindelse med separate møter/dialog mellom Brukere.Som fremholdt i Brukervilkårene pkt. 2 har JYB ikke ansvar for den informasjon som fremkommer av den enkeltes konto eller for at avgitt informasjon er korrekt. JYB anbefaler derfor at Bruker selv foretar de nødvendige undersøkelser av kontaktparter ved eventuelle møter/dialog utenfor tjenesten.Ved rapportering om misbruk og uønsket adferd fra Bruker forplikter JYB seg til uten ugrunnet opphold å undersøke rapporteringen og eventuelt, forutsatt at misbruk konstateres, ta de nødvendige steg for å hindre slik adferd, herunder potensielt utestengelse.

  3.3. Forpliktelser for bruker Bruker er alene ansvarlig for sin adferd og interaksjon med andre brukere. Bruker forstår og aksepterer at JYB på nåværende tidspunkt ikke gjennomfører bakgrunnskontroll av dets brukere. Bruker er således alene ansvarlig for innhold og informasjon som legges ut, lastes opp, publiseres, linkes til, sendes eller på annen måte gjøres tilgjengelig på tjenesten eller videreformidles til andre brukere, herunder tekstmeldinger, chat, videor, billder o.l. enten offentlig fremvist eller ved private meldinger.

  Bruker skal ikke på noe tid offentliggjøre eller dele informasjon eller materiale som er støtende, uriktig, truende, i strid med gjeldende lover og forskrifter eller på noe vis medfører urettmessig anvendelse av annen persons rettigheter (herunder immaterielle rettigheter eller i strid med privatlivets fred).

  Bruker forstår og aksepterer at JYB kan, men er ikke forpliktet til, å kontrollere og gjennomgå alt innhold som publiseres som en del tjenesten innenfor gjeldende regelverk. JYB kan videre slette ethvert innhold, helt eller delvis, som det finner er i strid med herværende Brukervilkår eller som kan medføre skade for JYB sitt rykte og goodwill som leverandør av tjenesten.

  Brukeren forplikter seg etter dette til å følge de bestemmelser samt overholde de begrensninger som fremkommer av nedenstående ikke-uttømmende liste:

  • Bruker forplikter seg til å opptre i samsvar med gjeldende lover og forskrifter.
  • Bruker er kjent at det kun er anledning å opprette en konto pr. person.
  • Bruker skal opptre høflig og saklig i sin samhandling med JYBs øvrige brukere og for øvrig i sin samhandling med JYB som sådan.
  • Bruker forplikter seg til å respektere og til ikke å misbruke andres immaterielle rettigheter som fremkommer på tjenesten.
  • Bruker forplikter seg til å respektere og ikke å misbruke JYBs immaterielle rettigheter slik disse fremkommer av tekst, bilder, videoer eller annet format som måtte eksistere på tjenesten.
  • Bruker forplikter seg til ikke å promotere informasjon som er falsk eller misledende, eller promoterer ulovlige adferd, som er injurierende eller på annet vis støtende eller uakseptabel, eller som generelt er i strid med tjenestens formål, gjeldende lover og forskrifter og etablerte normer.
  • Bruker forplikter seg til å avstå fra å publisere bilder eller annen informasjon om tredjeparter uten forutgående samtykke og fra å publisere annen konfidensiell informasjon om andre, slik som for eksempel finansielle data.
  • Bruker forplikter seg til å avstå fra å publisere eller promotere noen form for kommersielle aktiviteter og/eller salg uten forutgående skriftlig aksept fra JYB. Slike aktiviteter/salg omfatter, men er ikke begrenset til, konkurranser, salgstilbud, reklame, masseutsendelser m.m.
  • Tjenesten skal benyttes til sitt tiltenkte formål. Bruker forplikter seg til ikke å publisere eller utføre handlinger som kan medføre skader eller funksjonssvekkelse av tjenesten. Herunder skal det ikke spres informasjon eller innhold som inneholder, eller som kan antas å inneholde, skadelig programvare, virus, dataormer, trojanere, eller andre skadelige koder og komponenter.
  • Bruker forplikter seg til å ikke gi tilby eller legge til rette for at passord eller identifikasjonsinformasjon blir gjort tilgjengelig for andre Brukere eller tredjeparter for kommersielle, urettmessige eller ulovlige formål eller gjøre personlig informasjon om brukere tilgjengelig for andre uten uttrykkelig forutgående samtykke fra berørte parter.
  • Bruker aksepterer at all informasjon som vedkommende legger ut på sin konto/profil kan bli sett av andre Brukere og av andre som besøker eller deltar i tjenesten.
  • Bruker skal frastå å modifisere, tilpasse, sublisensiere, oversette, selge, dechiffrere, dekompilere eller på annen måte demontere noen del av tjenesten og den software det er bygget på, eller bidra til at noen annen utfører slike handlinger.
  • Bruker forplikter seg til ikke å publisere, formidle eller distribuere, direkte eller indirekte, på noe vis eller via noe media den informasjon eller det innhold Bruker er i besittelse av som følge av bruk av tjenesten i samsvar med disse Brukervilkår.

  JYB forbeholder seg retten til å undersøke og ta de nødvendige rettslige skritt mot Brukere som opptrer i strid med ovenstående forpliktelser, herunder retten til å slette innhold og kommunikasjon samt til å utelukke eller suspendere vedkommende Bruker.

  3.4. Kundeservice JYB tilbyd assistanse og veiledning til Brukerne gjennom sine kundebehandlere og for øvrig gjennom FAQ som er tilgjengelig på JYBs nettsider. Brukere oppfordres til, og Brukere aksepterer, at ved kontakt med kundebehandlere forplikter Brukere seg til å opptre høflig og vennlig uten bruk av støtende, truende, grov eller på annen måte uakseptabel adferd. Ved bruk av kommunikasjonen som beskrevet ovenfor og dette medfører at JYBs ansatte føler seg truet eller støtt forbeholder JYB seg retten til å avslutte vedkommende Brukers konto med øyeblikkelig virkning.

 4. Copyright policys Bruker kan ikke publisere, distribuere eller reprodusere på noen måte varemerkebeskyttet innhold, kjennemerker eller annen proprietær informasjon uten å innhente forutgående skriftlig aksept/samtykke fra rettighetshaver til slike rettigheter. Uten å begrense det foranstående anmodes det om, dersom du mener at dine beskyttede rettigheter er krenket i tjenesten, at det uten utgrunnet opphold tas kontakt med JYB slik at eventuelle korreksjoner og nødvendige undersøkelser kan gjennomføres.Ved gjentatte krenkelser av immaterielle rettigheter, enten JYB eller Brukeres, vil JYB terminere den aktuelle konto hvor krenkelser forekommer.
 5. Personvernpolicy
  5.1. Generell informasjon JYB arbeider aktivt med å sørge for profesjonell og kvalitetssikret beskyttelse av Brukeres personopplysninger og deres personlige integritet. JYB søker gjennom høy standard på tjenestens rutiner å sørge for betryggende sikkerhet for å beskytte den enkelte Bruker mot at personvernet blir krenket ved tjenestens behandling av personopplysninger. JYB behandler derfor alle mottatte opplysninger i samsvar med gjeldende regelverk om behandling av personopplysninger, jf. lov av 14. april 2000 nr. 31, Lov om behandling av personopplysninger.Med hensyn til tjenestens underliggende formål arbeider JYB videre for at behandlingene av personopplysninger ivaretar så langt mulig de hensyn som ligger til grunn vedrørende personlig informasjon etter arbeidsmiljøloven.Som følge av tjenestens format vil det kunne forekomme at informasjon Bruker frivillig velger å publisere på tjenesten, herunder bilder, videoer o.l., innebærer publisering av informasjon vedrørende sensitive forhold slik som nasjonalitet, religion eller etnisk tilhørighet. Slik informasjon er i henhold til personopplysningsloven å anse som sensitiv informasjon. Ved at Bruker frivillig etter eget ønske legger ut informasjon som medfører at slik denne blir tilgjengelig for øvrige brukere samtykker Bruker til at JYB behandler den publiserte informasjonen, jf. personopplysningsloven § 9. Slik sensitiv informasjon skal av JYB kun behandles innenfor tjenestens uttrykte formål og for øvrig slik det fremgår av nedenstående punkter.JYBs ansvar for behandling av Brukeres personopplysninger er begrenset til innenfor rammene av tjenesteleveransene for henholdsvis mobilapplikasjonen og webtjenesten. I samsvar med personopplysningsloven § 18 første ledd og den til enhver tid gjeldende regulering kan Bruker henvende seg til JYB og begjære å få vite hva slags behandling av personopplysninger en behandlingsansvarlig foretar samt kreve utlevert de opplysninger som følger av bestemmelsens første ledd bokstav a-f samt andre ledd.Ved innsamling av den nedenunder omtalte informasjon samarbeider JYB med Copyleft Solutions AS som databehandler.

  For det tilfelle Bruker oppdager at informasjon som er tilgjengelig eller registrert på tjenesten er uriktige eller ufullstendige kan Bruker kreve å få opplysningene slettet eller rettet.

  5.2. Hvilken informasjon samles inn av JYB Tjenesten skal formidle informasjon mellom arbeidsgivere og arbeidstakere, samt legge til rette for en enklere samhandling mellom jobbsøkere og arbeidsformidlere. I den anledning vil det være nødvendig å samle inn personlig informasjon om Brukere for å kunne oppfylle tjenestens formål. Bruker vil ved registrering av konto/profil bli oppfordret til å registrere informasjon for best mulig utnyttelse av Tjenestens muligheter. Deler av den informasjonen som etterspørres er obligatorisk å registrere for at konto skal kunne opprettes. Tjenesten legger videre til rette for at utfyllende tilleggsinformasjon kan registreres for å kunne oppnå optimale brukerforhold og resultater.

  Av personlig informasjon som samles inn vil dette inkludere informasjon som navn, adresse, e-postadresse,, fødselsdato, arbeidsrelaterte egenskaper, kjønn. I tillegg til grunninformasjonen vil det også kunne bli samlet inn informasjon om personlige interesser, CV (herunder utdanning og arbeidsmessig erfaring), videoer, lydopptak, bruken av Tjenesten. JYB vil videre samle upersonlig informasjon vedrørende brukeren slik som IP-adresse, nettleser, operativsystem og lignende som er nødvendig for å yte tjenesten. Denne informasjonen og metadataen vil ikke nødvendigvis være direkte personlig, men vil kunne inneholde personlig informasjon. Den vil derfor bli behandlet på linje med øvrig personlig informasjon som innsamles.

  Ettersom Tjenesten søker å tilrettelegge for best mulig samhandling mellom Brukerne har Bruker en bred frihet til å registrere og publisere informasjon på sin profil for å oppnå dette formål. Herunder vil Bruker kunne registrere og publisere informasjon som inneholder sensitive personopplysninger slik som etnisk bakgrunn, politisk, filosofisk eller religiøs bakgrunn, helseopplysninger eller fagforeningsmedlemsskap. Dersom slik informasjon registreres vil også denne informasjonen bli samlet inn av JYB.

  JYB bruker videre cookies og lignende teknologi for å kunne tilby en bedre, rasker og sikrere opplevelse for Bruker. Cookies er små filer som nettstedet plasserer på datamaskinen mens det surfes på internett. JYB bruker denne teknologien for at Tjenesten skal huske Brukers preferanser, for å analysere og forbedre Tjenesten, for å kunne personliggjøre tjenestens innhold samt for å formidle annonser o.l. Bruken av cookies innebærer at informasjon vil bli samlet inn ved anvendelse av Tjenesten. Det anmodes om at Bruker leser og gjennomgår JYBs cookie-policy nærmere for ytterligere informasjon.

  5.3. Tilgang til informasjonen Den informasjon som JYB samler inn ved registrering av Brukers konto/profil på JYBs mobilapplikasjon eller webtjeneste og gjennom Brukers anvendelse av Tjenesten innsamles for å kunne tilby Bruker optimal utnyttelse av Tjenesten. Den personlige informasjonen som samles inn vil ikke bli gjort tilgjengelig eller på annen måte distribuert til utenforstående tredjeparter. Herunder vil informasjonen ikke bli videresolgt eller anvendt på annen måte enn som beskrevet i pkt. 5.3 eller som følger nedenunder.

  JYB arbeider aktivt for å sikre, og tar de nødvendige forholdsregler, for at informasjonen blir lagret og oppbevart på sikker og forsvarlig måte. Det er et begrenset antall ansatte hos JYB som har tilgang til den til enhver tid innsamlede informasjon. Informasjonen vil videre kun være tilgjengelig for nevnte ansatte ved behov.

  Tilsvarende vil JYBs samarbeidspartner, Copy Left Solutions AS, ha tilgang til informasjonen ved behov. Copy Left Solutions AS bistår JYB med innsamling av den omhandlende informasjon. Det vil være et avgrenset antall ansatte hos Copy Left Solutions AS som vil ha tilgang til den aktuelle informasjonen. JYBs samarbeidspartner vil behandle den innsamlede informasjonen i samsvar med gjeldende lover og forskrifter, herværende brukervilkår samt i samsvar med foretakets egne personvernsreglement.

  5.4. Hvorfor samler JYB inn informasjon som nevnt i pkt. 5.2? JYBs hovedformål med innsamling av personlig informasjon fra Bruker er å kunne levere optimalisert versjon av Tjenesten til Bruker. Herunder samler JYB inn personlig informasjon for nedenstående formål

  • For å kunne overholde og oppfylle JYBs kontraktsmessige forpliktelser overfor Bruker. Herunder å sikre oppfyllelse av herværende brukervilkår.
  • For å kunne formidle adferd og informasjon gitt av Bruker på tjenesten til øvrige Brukere enten via tjenesten, e-post eller mobiltelefon.
  • For å kunne sikre forsvarlig og nødvendig drift og vedlikehold av systemene nødvendig for å realisere Tjenesten og dens formål.
  • For å kunne sikre utvikling, utbedring og forbedring av Tjenesten for Bruker.
  • For å kunne levere til Bruker annonser og reklame om arbeidsformidling og arbeidsrelaterte tjenester og informasjon via tjenesten, e-post eller mobiltelefon så lenge Bruker er registrert på tjenesten eller inntil ett år etter oppsigelse.
  • For å kunne tilby tjenester fra JYBs samarbeidspartner Copyleft Solutions AS til Bruker enten via Tjenesten, e-post eller mobiltelefon.
  • For å kunne publisere informasjon om Bruker på app eller nettsted som leveres JYB eller dets samarbeidspartner Copyleft Solutions AS.
  • For å kunne kontakte Bruker vedrørende evaluering av Tjenesten.
  • For å forhindre misbruk av Tjenesten og for å kunne forhindre nyregistrering av tidligere misbruker av tjenesten i karensperioden beskrevet i pkt. 8.

  5.5. Rett til innsyn i opplysninger Enhver som ber om det har rett til å få kunnskap om hva slags behandling av personopplysninger JYB foretar. Herunder vil enhver ha rett til informasjon om en bestemt type behandling. Dette gjelder blant annet hvem som har det daglige ansvaret for behandlingen, formålet med behandlingen, beskrivelser av type personopplysninger som behandles, hvor opplysningene er hentet fra og om opplysningene vil bli utlevert, jf. personopplysningsloven § 18.

  Informasjon om den konkrete Bruker vil ikke bli utlevert etter forespørsel som nevnt ovenfor. Bruker har utvidet rett til innsyn om informasjon som er innsamlet om brukeren selv. Ved begjæring vil Bruker få innsyn i hvilke opplysninger om Bruker som behandles. Informasjon vedrørende sikkerhetstiltak for informasjon vil kun bli overlevert Bruker i den grad dette ikke medfører risiko for svekkelse av sikkerheten.

  Begjæring om innsyn må rettes til JYB skriftlig. For å kunne verifisere at vedkommende er registrert som bruker av Tjenesten må det i begjæringen oppgis navn, medlemsnummer og e-postadresse. JYB vil etterkomme begjæring om innsyn i registrerte opplysninger innen rimelig tid etter at det er verifisert at vedkommende som har sendt inn begjæringen er registrert bruker av Tjenesten.

  5.6. Tredjeparter/lenker JYB har ikke ansvar for eventuell informasjon som innsamles hos tredjeparter. Så vel JYB som brukere selv kan gjøre tilgjengelig lenker til andre nettsider eller nettjenester, enten til vedkommende Brukers eget domene eller tredjeparters. Dersom Bruker anvender den aktuelle lenken vil det være det gjeldende nettstedet/domenet som foretar innsamling av informasjon.
  Brukere anmodes om å lese og gjennomgå personvernvilkår for slike tredjeparter.

  5.7. Stans av innsamling Bruker kan til enhver tid velge å avvikle sin konto/profil gjennom oppsigelse av medlemskap i samsvar med Brukervilkårenes pkt. 7. Så snart JYB mottar oppsigelse fra Bruker og Brukers konto er registrert inaktiv/oppsagt vil JYB stanse ytterligere informasjoninnhenting knyttet til Bruker. JYB vil deretter klargjøre innsamlede opplysninger om Bruker for sletting. Av praktiske årsaker vil sletting/fjerning av opplysninger finne sted ved første gjennomførte oppdatering av systemet.

  Ved aksept av herværende Brukervilkår aksepterer Bruker at JYB lagrer Brukers e-postadresse og IP-adresse for en periode som ikke overstiger 12 måneder etter at oppsigelse er mottatt.

  5.8. Oppdatering JYB forbeholder seg retten til å foreta nødvendige oppdateringer av personopplysningsvilkårene slik at disse til enhver tid er i samsvar med gjeldende lover og forskrifter. Bruker vil bli varslet ved endringer i herværende vilkår.

 6. Cookies
  6.1. Generell informasjon JYB bruker cookies og annen lignende teknologi som lokal lagring for å kunne tilby en bedre, raskere og sikrere opplevelse. Slik teknologi brukes blant annet ettersom det er nødvendig for at Tjenesten skal fungere etter sitt formål og for å gjøre Tjenesten mer tilgjengelig. Blant annet brukes cookies til å hjelpe til med pålogging, lagre preferanser, personliggjøre innholdet og å beskytte mot spam og misbruk. Cookies («informasjonskapsler») er små filer som applikasjonen eller webtjenesten plasserer på din anvendte enhet mens du surfer på nettet.6.2. Hvorfor brukes cookies JYB anvender cookies for å sikre en best mulig brukeropplevelse samt for gjøre Tjenesten tilgjengelig, kunne måle bruken, og for å kunne videreutvikle og forbedre Tjenesten. I den anledning anvendelse cookies og lignende teknologi for å:

  • Bidra med innlogging og sikkerhet. Herunder i forhold til å oppdage og begrense spam og misbruk av Tjenesten.
  • Bidra til at Tjenesten husker Brukers preferanser. Herunder språk, lokasjon o.l.
  • Bidra til analyser og utvikling av Tjenesten. Herunder undersøkelser av hvilke versjoner av Tjenestens enkelte aspekter som prefereres og som kan danne grunnlag for økt brukertilfredshet.
  • Personliggjøre innhold. Herunder tilpasse innhold til Bruker slik at den mest relevante informasjonen for den konkrete Bruker blir først tilgjengelig slik som relevante arbeidstilbud, forslag, annonser o.l.
  • Sikre treffende reklame for den enkelte Bruker.

  6.3. Hvordan og hvor brukes cookies Teknologien benyttes på JYBs mobilapplikasjon og webtjeneste. Det gjøres oppmerksom på at tredjeparter også benytter tilsvarende teknologi dersom du interagerer med deres innhold fra Tjenesten gjennom lenker eller strømming.

  JYB benytter seg både av tidsbegrensede og varige cookies. Tidsbegrensede cookies vil være operative mens Bruker anvender Tjenesten, blant annet for å kunne skille nettlesere fra hverandre. Den tidsbegrensede cookien er kun operativ mens Bruker er aktiv og vil således kun være lagret i minne så lenge nettleseren er åpen. Varige cookies blir liggende lagret på datamaskinen inntil disse blir overskrevet, utløper eller slettes manuelt.

  6.4. Personvernvalg JYB arbeider aktivt for å gi Bruker trygghet og sikre muligheter for egne personverninnstillinger. Bruker har i den anledning mulighet til å begrense lagringen av cookies på harddisk og datamaskin. Det gjøres imidlertid oppmerksom på av avgrensning av cookies vil kunne medføre at Tjenesten ikke yter optimalt eller begrensninger i muligheten for generell bruk.

 7. Oppsigelse Bruker kan avslutte sitt engasjement på tjenesten når som helst og uten behov for begrunnelse. Oppsigelse gjøres ved skriftlig henvendelse pr. e-post til JYBs kundebehandlere. Det må klart opplyses om at Brukers konto sies opp. For identifikasjon kreves det at det opplyses om navn, registrert e-postadresse samt medlemsnummer.Oppsigelse anses å ha virkning fra første virkedag etter at oppsigelse er mottatt og registrert hos JYB. Informasjon som er lagret om Bruker skal slettes i samsvar med føringene gitt i pkt. 5.Dersom Bruker benytter seg av betalingstjeneste hos JYB vil oppsigelse være virksom fra tidspunktet hvor betalingstjenestens tidsperiode utløper.
 8. Mislighold/utestenging Dersom Bruker opptrer i strid med de til enhver tid gjeldende brukervilkår vil JYB kunne gi varsel om brudd på vilkårene og advarsel om utestengelse.Ved grove brudd på brukervilkårene eller gjentagende forseelser kan Bruker utestenges fra Tjenesten. Utestengelse gir ikke grunnlag for refusjon av eventuelle kjøpte betalingstjenester eller grunnlag for noen form for kompensasjon. JYB står fritt til å sette tidsbegrensning på en Brukers utestengelse fra Tjenesten.Eventuell utestengelse er ikke til hinder for, eller medfører begrensninger for, JYBs rett til å kreve erstatning for eventuelle tap JYB måtte bli påført som følge av Brukers brudd på Brukervilkårene.
 9. Ansvarsfraskrivelse JYB garanterer ikke for eller har noen form for ansvar for at innholdet i Brukeres profiler er korrekt. JYB har ikke ansvar for eventuelle skader som måtte oppstå som følge av at Bruker har gitt uriktig eller feilaktig informasjon på sin profil. Tilsvarende kan JYB ikke holdes ansvarlig for den enkelte Brukers adferd overfor andre brukere verken ved anvendelse av Tjenesten eller eventuell kontakt som måtte oppstå som følge av bruk av Tjenesten.JYB er under enhver omstendighet ikke ansvarlig for indirekte tap som måtte bli påført Bruker.Bruker aksepterer etter dette at JYB eller dets samarbeidspartnere ikke kan holdes ansvarlig for eventuelt tap eller skade, direkte eller indirekte, som følge i) uriktig eller feilaktig innhold publisert på Tjenesten, ii) sletting eller fjerning av innhold, manglende oversendelse av meldinger, videoer, annen informasjon, iii) Brukeres adferd enten online eller offline, iv) feil, utelatelser, defekter, forsinkelser, uautorisert tilgang, tyveri, misbruk av en Brukers informasjon, v) tekniske feil på server, datamaskin, mobiltelefon eller lignende, vi) eventuell bruk/misbruk av andres immaterielle rettigheter på Tjenesten.Alt materiale som lastes ned eller på annen måte innhentes gjennom Tjenestens gjøres for Brukers egen risiko og vil være dennes ansvar alene.
 10. Endring av Brukervilkår Som omtalt i Brukervilkårene pkt. 1 forbeholder JYB seg retten til å til enhver tid endre herværende Brukervilkår. Endringer i vilkårene vil bli publisert på Tjenestens nettside eller gjennom mobilapplikasjonen. Endringene anses å tre i kraft den 1. i måneden etter den måneden endringene ble publisert.
 11. Verneting Tvister som måtte oppstå i forbindelse med bruk av Tjenesten forutsettes løst i minnelighet mellom JYB og Bruker.For det tilfelle at tvist ikke lar seg løse i minnelighet skal den fremlegges for de alminnelige domstoler for avgjørelse. Oslo tingrett er i den anledning rett verneting for enhver tvist som måtte springe ut av Tjenesten eller herværende brukervilkår.
 12. Kontakt JYB kan kontaktes gjennom vår nettside www.jyb.no.Eventuelt kan det tas kundebehandler på nedenstående informasjon: support@jyb.no